Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 sb.

 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 

1. Název:    Hurtova Lhota

2. Důvod a způsob založení:V souladu s Ústavou ČR a zákonem 128/2000Sb. o obcích v platném    znění je obec Hurtova Lhota právnickou osobou samosprávného územního celku.

3. Organizační struktura:Pro volební období 2014-2018 sedmičlenné zastupitelstvo.  

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

                               oficiální: Obec Hurtova Lhota

                                                  Hurtova Lhota 45
                                     58001  Havlíčkův Brod

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

                                oficiální: Obec Hurtova Lhota

                                                   Hurtova Lhota 45
                                       58001 Havlíčkův Brod

 

4.3 Úřední hodiny

             Čtvrtek 19.00-21.00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 569422608

4.5 Čísla faxu

fax: ---

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: www.hurtovalhota.wcw.cz

4.7 Adresa e-podatelny:---

4.8 Další elektronické adresy

          oficiální: mailto:ou.hurtova.lhota@cbox.cz

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 1122764329, kód banky: 0800

            ČS  Havlíčkův Brod

6. IČO:

15060896

7. DIČ:

---

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet: viz. obecní úřad – zápisy- příslušný rok

9. Žádosti o informace:         

písemným dotazem na adresu OÚ Hurtova Lhota

 písemným dotazem prostřednictvím webových stránek www.hurtovalhota.wcw.cz, nebo na výše uvedený email,

ústním dotazem v místě

 10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

 písemnou formou na adresu OÚ Hurtova Lhota

 v některých případech i ústním formou v místě

 11. Opravné prostředky :

Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Hurtově Lhotě o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o    poskytnutí informace ( i částečně) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Hurtova Lhota

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace, rozhoduje:

ve věcech samostatné působnosti obce obecní zastupitelstvo

ve věcech přenesené působnosti Městský úřad v Havlíčkově Brodě

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecním úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu

 

 

12. Formuláře:- http://www.formulare-ke-stazeni.cz/

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Hurtově Lhotě nebo pověřený úřad - Městský úřad v Havlíčkově Brodě

řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy:   portal.gov.cz

          14. Předpisy:

          14.1 Nejdůležitější používané předpisy - zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb.

          14.2 Vydané právní předpisy ----

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací -----

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -----

16. Licenční smlouvy:   

16.1 Vzory licenčních smluv ----

16.2 Výhradní licence ----

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.